Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: JURINOVA JESEŇ 2015

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


JURINOVA JESEŇ 2015

11. ročník celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza, uzávierka súťaže je 15. septembra 2015

O r g a n i z á t o r i :
Žilinský samosprávny kraj
Kysucká knižnica v Čadci
Obec Klokočov
Farnosť Turzovka

M e d i á l n i  p a r t n e r i:
Kultúra – Dvojtýždenník závislý od etiky
Katolícke noviny
Kysuce – Nezávislý týždenník Kysučanov
My – Kysucké noviny
Kysucký večerník
Rádio LUMEN
Kysucká televízia

vyhlasujú
11. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza
JURINOVA JESEŇ

Podmienky súťaže :

1. Literárnej súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované.

2. Súťažné práce v kategóriách - poézia a próza sú duchovne zamerané a písané v slovenskom jazyku.

3. Každý autor môže do súťaže zaslať najviac 5 poetických resp. prozaických útvarov v maximálnom rozsahu 10 normostránok.

4. Súťažiaci zasiela svoje práce so sprievodným listom, ktorý musí obsahovať: meno a priezvisko súťažiaceho, kontaktné údaje (adresu, tel. číslo príp. číslo mobilu, e-mail). Dobrovoľne môže uviesť: vek a zamestnanie, príp. svoju účasť v iných súťažiach. Ak zasiela viac súťažných prác, uvedie ich súpis na sprievodnom liste. Pri názve každej súťažnej práce uvádza svoje meno a priezvisko.

5. Súťažné práce je potrebné zaslať na e-mail: vo formáte textových editorov MS Word (doc.), resp. Open Office. Autori, ktorí nepracujú s počítačom a nevyužívajú na komunikáciu internet, posielajú súťažné práce napísané strojom na adresu:

Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca.
Na ľavú stranu obálky uvedú označenie „JURINOVA JESEŇ 2015“.

6. Uzávierka súťaže je 15. septembra 2015.

7. Zaslané súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, zostavená zo známych slovenských spisovateľov a literárnych teoretikov, ktorí navrhnú autorov na ocenenia v zmysle „Štatútu Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza JURINOVA JESEŇ“.

8. Vyhodnotenie literárnej súťaže sa uskutoční v závere mesiaca október 2015. Na vyhodnotenie budú pozvaní súťažiaci podľa návrhu odbornej poroty.

9. Organizátori súťažné texty nevracajú späť a nebudú sa ani jednotlivo vyjadrovať k zaslaným súťažným prácam. Odborná porota sa vyjadrí iba k vybraným prácam autorov pozvaných na záverečné vyhodnotenie súťaže.

 


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri