Dátum: 20.06.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Súvislosť s platnou legislatívou

Na národnej úrovni súvisia s digitalizáciou nasledovné legislatívne a iné opatrenia:

Zákony

 • Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona SNR c. 27/1987 Zb. o štátnej
  pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona c. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v
  znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 535/2003 Z. z. , ktorým sa mení a doplna zákon c. 212/1997 Z. z. o povinných
  výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych
  diel v znení zákona c. 182/2000 Z. z. a o zmene a doplnení zákona c. 81/1966 Zb. o
  periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších
  predpisov
 • Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
  (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné dokumenty

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri