Dátum: 24.07.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Profesia knihovník


Základné vlastnosti, schopnostizručnosti, ktoré sa vyžadujú od knižničného personálu, môžeme zhrnúť do týchto bodov:

 • schopnosť pozitívne komunikovať s ľuďmi
 • schopnosť porozumieť potrebám zákazníkov
 • schopnosť spolupracovať s jednotlivcami a so skupinami v komunite
 • porozumenie pre kultúrnu rozmanitosť a jej znalosť
 • znalosť dokumentov, ktoré tvoria knižničný fond a ich sprístupňovania
 • chápanie princípu verejnej služby
 • schopnosť spolupracovať pri poskytovaní efektívnych knižničných služieb
 • organizačné schopnosti a flexibilita pri identifikovaní a zavádzaní zmien
 • schopnosť pracovať v tíme a schopnosť viesť tím
 • predstavivosť, predvídavosť a otvorenosť pre nové nápady a nové prístupy v praxi
 • pripravenosť na zmeny metód práce v nových podmienkach
 • znalosť informačných a komunikačných technológií a trendov ich vývoja


Povinnosti knižničného personálu

 • Prevádzka knižnice by mala byť výsledkom práce celého kolektívu, ktorého členovia udržiavajú úzke pracovné vzťahy. Je však dôležité, aby pracovníci knižnice vykonávali primárne tie úlohy, ktoré zodpovedajú ich schopnostiam a kvalifikácii. Každý pracovník má dostať pri nástupe do zamestnania písomnú pracovnú zmluvu, v ktorej sú presne vymedzené jeho povinnosti a zodpovednosti. Náplň práce by sa nemala meniť bez konzultácie s príslušným pracovníkom.

Zdroj: Smernica IFLA pre služby verejných knižníc z roku 2010


Sprievodcovia kompetenciami knihovníkov:

 

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri