Dátum: 29.05.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Nové publikácie

 

Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc: zborník z konferencie.
Martina Feniková Čarnogurská, Angela Kurucová (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica, 2013. 281 s.
ISBN 978-80-85328-66-0

V roku 2013 sa pôda Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach stala miestom konania vzdelávacích a kultúrnych podujatí pre odbornú ale aj širšiu verejnosť. Jedným z nosných podujatí knižnice bola multidisciplinárna konferencia s názvom Úloha kníh a periodík v kultúrnom, spoločenskom a politickom živote mnohonárodnostných Košíc, ktorá sa konala 17. apríla 2013. Zborník prináša množstvo nových pramenných materiálov, faktov, pohľadov a okolností, ktoré opäť trocha poodkryli i upresnili viac alebo menej známe miesta v dejinách knižnej kultúry nášho mnohonárodnostného mesta.

Publikáciu je možné zakúpiť osobne na oddelení historických fondov a na sekretariáte alebo nás kontaktujte na:
Cena 9,50 €

Orbis Helveticorum : Das Scheweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt. Ed. Viliam Čičaj, Jan-Andrea Bernhard – Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2011. – 339 s. – ISBN 978-80-970648-2-2.

Zborník je výstupom z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v roku 2007 v Smoleniciach. Zámerom zborníka bolo skúmať problematiku a otázky, s akou intenzitou a akou formou ovplyvnila švajčiarska literárna a širšia – vydavateľská, resp. tlačiarenská produkcia spoločenský a kultúrny vývoj v stredoeurópskom priestore 16. – 18. storočia. Uverejnené štúdie sa zaoberajú významnými tlačiarmi a vydavateľmi pôsobiacimi vo Švajčiarsku, približujú spôsoby šírenia a recepcie švajčiarskej knihy na naše územie, prepojenie švajčiarskej reformácie s uhorským prostredím a sledujú zastúpenie helvetík v knižných zbierkach rôznych typov knižníc.

Orbis Helveticorum

Studia bibliographica Posoniensia 2010. Zost. Miriam Poriezová. – Bratislava : Univerzitná knižnica, 2011. – 160 s. – ISBN 978−80−89303−30−4.

Ústrednou témou zborníka je knižný obchod a distribúcia na pozadí dobového kultúrneho a ekonomického kontextu s mottom „ Na ceste k čitateľovi“. V rámci témy sa vytvorili dva hlavné bloky. V prvom sa sústredili príspevky orientované na vývoj knihkupeckej profesie v kontexte 18. a 19. storočia, aktivity kníhkupcov na zahraničných a domácich trhoch, formovanie distribučných sietí a procesy propagácie tlačených médií. V druhom bloku autori rekonštruujú budovanie a akvizíciu osobných a inštitucionálnych knižničných zbierok.

Studia bibliographica Posoniensia

Sibylová, Michaela : Knižnica Rudolfa I. Pálfiho (1719-1768), zakladateľa šľachtickej knižnice Pálfiovcov na hrade Červený Kameň. - 1. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2012. – 150 s. – ISBN 978-80-89303-33-5.

Monografia sa zaoberá knižnou zbierkou grófa Rudolfa I. Pálfiho (1719-1768), ktorý bol zakladateľom červenokamenskej línie Pálfiovcov, jedného z najbohatších a politicky najvplyvnejších šľachtických rodov v Uhorsku. Práca vznikla na základe analýzy zachovaného rukopisného katalógu ako východiska pre rekonštrukciu knižnice. Prináša kompletné zhodnotenie obsahovej skladby fondu (281 titulov) a súpis fyzicky zachovaných kníh (137 titulov). Monografia obsahuje aj charakteristiku súčasného stavu a výskumu šľachtických knižníc na Slovensku a venuje sa i osudom týchto knižníc po roku 1945. Jej súčasťou je i pestrý obrazový materiál.

Knižnica Rudolfa I. Pálfiho

Yun Lee Too: The Idea of the Library in the Ancient World. Oxford University Presss, 2010. 265 s.

Publikáciu by nemali prehliadnuť nielen tí, ktorí sa zaujímajú alebo učia dejiny knižníc, ale ani záujemcovi o staroveké dejiny a helénske štúdiá. Staroveký koncept knižnice rekonštruovaný z textov antických autorov a prezentovaný v niekoľkých kľúčových a moderných kultúrno-historických témach - idea totálneho textu, literárny kozmopolitizmus, kultúrna pamäť a pod.

The Idea of the Library in the Ancient World

Lester, Toby: The fourth Parth of the World : The Epic Story of History\'s Greatest Map. London : Profile Books, 2009. 462 s.
Dejiny kartografie od staroveku po ranný novovek v podobe príbehov o objavovaní sveta. Staroveké legendy, moreplavby, formovanie geografie a kartografie ako disciplíny. Marco Polo, Columbus, Kopernik, Ptolemaios a iní ako tvorcovia špecifických dejín máp a mapovanie. Kvalitné reprodukcie.
http://www.tobylester.com/
The History of Reading. Edited by Shafquat Towheed, Rosalind Crone, Katie Halsey.
Reprezentatívny výber štúdií špičkových autorov (Darnton, Iser, Chartier a i.). "Čítanka k dejinám čítania" prináša výber toho najlepšieho, čo prinieslo uplynulých cca 40 rokov do tejto sféry na pomedzí literárnej teórie, dejín literatúry a dejín knižnej kultúry v anglo-americkej oblasti . Sondy do recepcie textu od neskorého staroveku až po prvú polovicu 20. storočia reprezentujú súčasný stav a perspektívy témy. Viac informácií: http://www.routledge.com/books/details/9780415484213/

The History of Reading

Frimmová, Eva a kol.: Prínos Imricha Kotvana do oblasti kultúrnej histórie. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010. 379 s.

Zborník vychádza pri príležitosti 100. výročia narodenia Imricha Kotva (1910 - 2010). Okrem štúdií venovaných jeho životu a dielu prináša najvýznamnejšie texty tohto historika, bibliografa a zakladateľa inkunábulistiky na Slovensku

Prínos Imricha Kotvana do oblasti kultúrnej histórie

Studia Bibliographica Posoniensia 2010. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2010. 231 s. ISBN 978-80-89303-24-3. ISSN 1337-0723.
Piaty ročníka zborníka obsahovo nadväzuje na predchádzajúci a prináša 15 štúdií z dejín vydavateľstva, knižného obchodu a autorského práva. Kontinuita charakterizuje nielen obsah, ale aj kvalitu zborníka. Z predhovoru zostavovateľky: "Autori vo svojich štúdiách rozvíjali zložité aspekty vydavateľského procesu, rekonštruovali vydavateľské pozadie tlačených médií ... otvorili aj otázky formovania autorských práv, nelegálnej dotlače a jej dobového vnímania, či fenoménu predpaltiteľstva na knižnom trhu. V týchto súvislostiach sa dotkli i problematiky recepcie a súdobého vnímania vybraných diel. ..."

 

Plné texty príspevkov: http://www.ulib.sk/files/Publikacie/SBP/sbp2010.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri