Dátum: 20.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Princípy digitalizácie

Problematika digitalizácie a digitálneho uchovávania spojená s konverziou textových objektov
zahŕňa oblasti ako sú digitalizačná politika, koordinácia, programovanie a manažment
projektov, hardvér, softvér, prostredie, zaobchádzanie s originálnym materiálom, uchovanie
matričných súborov, formáty súborov, voľba médií, stratégia uchovávania, preformátovanie,
ľudské zdroje, výskum, školenie personálu, vystavovanie zdrojov - zber metaúdajov,
distribuované vyhľadávanie, alerting, webové služby, RDF a Web Ontológie. Konverzia
textových materiálov stojí na 4 pilieroch informačnej architektúry: klasifikácia, navigácia,
vyhľadávanie, metaúdaje.
Digitálny obsah pamäťových a fondových inštitúcií musí byť dostupný na zber (harvesting) a
používanie cez štandardný protokol a opísaný prostredníctvom spoločného rámca, nástroje
sémantického webu - jazyk na popis webovských zdrojov a metaúdajov. Ďalej je potrebné
tvoriť a používať národné medzisektorové súbory autorít alebo tezaury, uplatňovať výsledky
výskumu a aplikovať systémy na organizáciu poznania. V oblasti slovníkov a klasifikačných
systémov zabezpečiť ich mapovanie do schém organizácie a manažmentu poznatkov.
Výrobou vysokokvalitných digitálnych obrazov dostupných elektronicky sa redukuje
opotrebovanie krehkých a ľahko poškoditeľných dokumentov a predmetov. Digitalizácia môže
pomôcť pri uchovávaní vzácnych materiálov a pri manipulácii s nimi napríklad cez digitálne
pracovné katalógy a evidencie a pod. Cieľom digitalizácie sú lepšie služby kultúrnych,
informačných a vzdelávacích entít a nie náhrada originálov. Digitálne súbory sú nestále. Slúžia
na zlepšenie prístupu ku zbierkam. Pokiaľ nie sú spoľahlivo vyriešené technické otázky
dlhodobého archivovania digitálnych materiálov, treba zabezpečiť, aby bolo zabezpečené ich
udržiavanie a pravidelne prevádzanie do nových formátov. Digitálne kópie nemôžu byť
náhradou originálu.
O originálne dokumenty a artefakty je potrebné starať sa aj po digitalizácii. V kontexte ďalších
metodík sa navrhne systém digitálneho skladiska (repozitu) a systém dlhodobého archivovania
digitálneho obsahu v centrálnom digitálnom archíve pre textové objekty.

Zdroj:

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri