Dátum: 17.06.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Základné údaje

Knižničný systém v Slovenskej republike

V zmysle Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach je knižničný systém SR súčasťou štátneho informačného systému a tvorí ho: 

 • národná knižnica
 • vedecké knižnice
 • akademické knižnice
 • verejné knižnice
 • školské knižnice
 • špeciálne knižnice

V zmysle Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach je knižnica kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá je právnická osoba alebo súčasť právnickej osoby; získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby.

Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov; napomáha uspokojovanie kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb; podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj. 

Knižnica plní svoje úlohy poskytovaním knižnično--informačných služieb z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov.

Verejné knižnice

Pôsobenie verejných knižníc upravuje Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach:

(1) Verejná knižnica je obecná knižnica, regionálna knižnica a krajská knižnica.

(2) Obec zabezpečuje knižnično-informačné služby podľa svojich zdrojových možností zriadením knižnice ako právnickej osoby prostredníctvom organizačného útvaru právnickej osoby zriadenej obcou, prostredníctvom organizačnej zložky obecného úradu alebo prostredníctvom inej knižnice.

(3) Obecná knižnica najmä
     a) utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu,
     b) poskytuje základné knižnično-informačné služby a spravidla aj špeciálne knižnično-informačné služby vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom,
     c) organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity.

(4) Regionálna knižnica pôsobí v územnom obvode okresu alebo viacerých okresov. Regionálna knižnica je právnická osoba, ktorej zriaďovateľom úrad. Regionálna knižnica vo svojom sídle plní aj funkciu obecnej knižnice.

(5) Regionálna knižnica okrem úloh uvedených v odseku 3 najmä
     a) utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy,
     b) odborne spracúva a sprístupňuje súbežnú regionálnu bibliografiu a plní úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v regióne,
     c) zabezpečuje na základe zmluvných vzťahov dopĺňanie knižničných fondov obecných knižníc,
     d) spracúva štatistiku o verejných knižniciach,
     e) poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, knižniciam iných typov a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom,
     f) zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc.

(6) Krajská knižnica pôsobí v územnom obvode kraja. Krajská knižnica je právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je krajský úrad. Krajská knižnica vo svojom sídle spravidla plní aj funkciu obecnej knižnice a regionálnej knižnice. 

(7) Krajská knižnica okrem úloh uvedených v odsekoch 3 a 5
     a) koordinuje a poradensky usmerňuje regionálne knižnice v kraji,
     b) zabezpečuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti v kraji,
     c) utvára a sprístupňuje krajské bibliografické a faktografické databázy,
     d) zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-informačných služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému v kraji.

(8) Funkciu krajskej knižnice okrem úloh uvedených v odsekoch 3 a 5 môže vykonávať aj univerzálna vedecká knižnica, ak jej to určí zriaďovateľ.

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri