Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Odborný program INFOS 2013

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Odborný program INFOS 2013

 Spolok slovenských knihovníkov – logo

37. medzinárodné informatické sympózium
o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie

INFOS 2013 – logo

Termín konania: 8. – 11. apríl 2013
Miesto konania: Kongresové centrum Academia
v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách

v spolupráci s Ústrednou knižnicou SAV

Ústredná téma:
INOVATÍVNE KNIŽNICE A PAMÄŤOVÉ INŠTITÚCIE
Hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti


ODBORNÝ PROGRAM

  8. 4. 2013 – pondelok
10.00 – 13.00 Prezentácia účastníkov
13.00 – 16.00 Otvorenie sympózia Silvia Stasselová, predsedníčka SSK, zástupca Ministerstva kultúry SR, pozdravy hostí

 

Plenárna sekcia:
Postavenie knižníc a pamäťových inštitúcií v spoločnosti
Moderátor: Silvia Stasselová 
Vít Richter, Národní knihovna ČR, Praha 
Koncepcia rozvoja knižníc ČR na roky 2011 – 2015 a novela autorského zákona –
nové impulzy pre rozvoj služieb v digitálnom prostredí
Katarína Krištofová, Slovenská národná knižnica, Martin
Strednodobá perspektíva rozvoja Slovenskej národnej knižnice a jej postavenie v knižničnom systéme SR 
Vít Richter, Zlata Houšková, Vladana Pillerová, Národní knihovna ČR, Praha
Kto uskutoční Koncepciu rozvoja knižníc v Českej republike?
Výsledky analýzy mzdovej, vekovej a vzdelanostnej štruktúry pracovníkov knižníc v ČR v roku 2012 
Diskusia 
16.00 – 16.30 Prestávka
16.30 – 18.00 Plenárna sekcia:
Národné projekty v reflexii budúcich potrieb znalostnej spoločnosti – I. časť
Moderátor: Alojz Androvič
Ján Turňa, Ľubomír Bilský, Centrum VTI SR, Bratislava
Podpora vedy prostredníctvom národných projektov – súčasné a pripravované projekty CVTI SR
Mária Žitňanská, Michal Sliacky, Marián Vaňo, Eva Králiková, Centrum VTI SR, Bratislava
NISPEZ a jeho pozícia v informačnej podpore výskumu a vývoja na Slovensku
Danica Zendulková, Juraj Noge, Centrum VTI SR, Bratislava
SK CRIS: Informácie o vede a pre vedu
Diskusia
20.00 Firemný večer s tombolou
  9. 4. 2013 – utorok  
8.30 – 10.30 Plenárna sekcia: 
Národné projekty v reflexii budúcich potrieb znalostnej spoločnosti – II. časť
Moderátor: Daniela Birová
Ivan Ciglan, Alojz Androvič, Univerzitná knižnica, Bratislava
Dlhodobé uchovávanie kultúrneho dedičstva v digitálnej forme 
Marie Balíková, Miroslav Kunt, Nadežda Andrejčíková, Jana Šubová,
Národní knihovna ČR, Praha
Znalostná báza pre pamäťové inštitúcie v Česku: projekt INTERPI v roku 2013 
Zdeněk Bartl, Národní knihovna ČR, Praha
Interoperabilita pamäťových inštitúcií „plus“ Národné autority a rozvoj kooperácie 
pamäťových inštitúcií na tvorbe a využívaní autorít
10.30 – 11.00 Prestávka
11.00 – 12.00 Anna Vandasová, Národní knihovna ČR, Praha
Virtuálna depozitná knižnica – predstavenie projektu a prvé výsledky 
Július Kravjar, Centrum VTI SR, Bratislava
CRZP/APS – míľniky, aktuálny stav, pripravované zmeny
Diskusia 
12.00 – 13.30 Obed
13.30 – 14.30 Plenárna sekcia:
Budú sa namiesto kníh používať tablety a namiesto knižníc využívať centrá poznania?
Moderátor: Marta Dušková
Silvie Niedworok, Lucie Vavříková, Elsevier 
Význam a hodnota e-kníh Elsevier (nielen) pre vedecký svet
14.30 – 15.00 Prestávka
15.00 – 18.00 Richard Smart, Vojislav Milovanovic, Jan Luprich, EBSCO
E-knihy: dynamika & efektivita rozvoja knižničných fondov
Daniela Džuganová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica,
Mária Kadnárová
, Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, Ústredná knižnica
Premena akademických knižníc na informačné a vzdelávacie
centrá univerzít (na základe analýzy stavu akademických knižníc na Slovensku) 
Jozef Dzivák, Marián Hvolka, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava
Akademická knižnica je vôbec ešte potrebná? 
Peter Haľko, Prešovská univerzita v Prešove
Akademická knižnica ako kultúrno-umelecké centrum univerzity
Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě, FPF, Ústav informatiky
Trendy „Open Access“ a ich využitie 
Martin Vojnar, MULTIDATA Praha, s.r.o., Praha
Nová generácia knižničných služieb: aktuálny stav vo svete 
Diskusia
20.00  Spoločenský večer RetroINFOS 

 

  10. 4. 2013 – streda
8.30 – 10.00 Plenárna sekcia:
Nové technológie a nové prístupy pre budúce generácie
 
Moderátori: Tomáš Fiala, Norbert Végh
Pavol Rankov, Ľudmila Hrdináková, Katedra knižničnej a informačnej vedy,
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Multitasking charakteristika technológií aj ich používateľov: ako sa (ne)koncentrujeme 
na viacero informačných zdrojov
Richard Papík, Jana Krejčí, Michal Zwinger, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
Čítanie a jeho zlepšovanie v kontexte nových technológií
Michaela Buchtová, Vít Šisler, Cyril Brom, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
Game-based learning: výstupy z experimentálnej štúdie 
Václav Jansa, Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK v Praze
Sloboda a otvorenosť softvéru v knižniciach 
Diskusia
10.00 – 10.30 Prestávka
10.30 – 12.30 Jana Šubová, Nadežda Andrejčíková, CosmotronSlovakia, s. r. o., Kopčany
Charakteristika knižnično-informačného systému na báze "softvér ako služba"
Jiří Šilha, LANius s. r. o., Tábor
Hlavné rozdiely lokálneho informačného systému pre knižnice a webového riešenia Softvér ako služba (SaaS)
Emil Rišian, Slovenská národná knižnica, Martin
V kríze jednoznačne víťazí KIS MaSK! (knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice) 
Alena Zuzánková, Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.,
Komplexný informačný systém pre podporu výskumu a podnikateľskej sféry z vednej oblasti
spracovávania drevnej hmoty 
Anna Kucianová, Slovenská národná knižnica Martin
Možnosti a problémy uplatnenia normy STN ISO 690:2012 v súčasnej slovenskej knihovníckej praxi
Diskusia
12.30 – 14.00 Obed 
14.00 – 15.30 Norbert Végh, Alena Repaská, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Hybridné články periodík vydávaných SKN v on-line verzii
Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o
Objavte discovery! 
David Horký, Thomson Reuters
Proces a kritériá výberu vedeckých materiálov do Web of Science 
Pavol Špáni, Ján Grman, Hana Ráczová, SVOP spol. s r.o., Bratislava
Súborný katalóg Infogate
Diskusia 
15.30 – 16.00 Prestávka
16.00 – 18.00 Plenárna sekcia: 
Knihovník ako ohrozený druh?

Moderátor: Daniela Džuganová
Richard Papík, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Quo vadis informačná profesia, knižnice a používatelia? Problémové okruhy a otázky pre budúcnosť 
Beata Sedláčková, Slezská univerzita v Opave, FPF, Ústav informatiky, Opava
Znalostná spoločnosť: hľadanie novej strednej vrstvy 
Dagmar Chytková, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta,
Kabinet informačních studií a knihovnictví, Brno

Metódy kritického a kreatívneho myslenia v informačnom vzdelávaní
Nataša Filipova, Ľudova knižnica Dositeja Obradovica, Stará Pazova, Srbsko
Kódexy knihovníckej etiky 
Blanka Snopková, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrica
Profesionál, poloprofesionál, amatér... alebo Kto v súčasnosti saturuje potreby používateľov 
knižnično-informačných služieb na Slovensku? 
Diskusia
20.00  Prezentácia Štátne lesy TANAP 
  11. 4. 2013 – štvrtok
8.30 – 10.00 Plenárna sekcia:
Hravá knižnica/pamäťová inštitúcia (nielen pre deti)

Moderátor: Judita Kopáčiková
Pavlína Mazáčová, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Brno
Non scholae, sed vitae discimus Výzvy pre informačné vzdelávanie školákov 21. storočia
Emília Antolíková, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
Komunitné aktivity knižníc alebo o projekte Komunitná knižnica
Andrea Dohovičová, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Tlačová agentúra knižníc jednoduchá cesta džungľou informácií
Marta Skalková,Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Odchádzam všestranne uspokojený 
10.00 – 11.30 TOP Web Lib 2011
Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien oceneným knižniciam
Moderátor: Norbert Végh 
Jana Brliťová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Vyhodnotenie 7. ročníka súťaže o najlepšie webové sídlo slovenských knižníc TOPWebLib 2011 
11.30 – 12.00  Záver sympózia 

 


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri