Dátum: 26.05.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia

26.02.2016
20. ročník súťaže školských časopisov, uzávierka súťaže je 20. 5. 2016

 Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

vyhlasuje

20. ročník súťaže školských časopisov
Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia

ŠTATÚT

I.
1. Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Miestna knižnica Petržalka.
2. Súťaž je určená prioritne školským časopisom vychádzajúcim v slovenskom jazyku na základných a stredných školách v mestskej časti Bratislava – Petržalka.
3. Súťaže sa môže zúčastniť školský časopis v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktorý vyšiel v aktuálnom školskom roku aspoň v dvoch číslach.
4. Na školskom časopise, v jeho redakčnej rade musia pracovať žiaci školy a príspevky do časopisu musia byť vo väčšej miere od žiakov základnej alebo strednej školy.

II.
Súťažné práce sú hodnotené v troch kategóriách:
1. kategória: mladší žiaci základných škôl (1. stupeň)
2. kategória: starší žiaci základných škôl (2. stupeň)
3. kategória: žiaci stredných škôl

III.
1. Odborná porota hodnotí obsahovú náplň a grafickú podobu časopisu.
2. Odbornú porotu menuje vyhlasovateľ súťaže.
3. Odborná porota udeľuje v každej kategórii najviac tri ocenenia.
4. Odborná porota môže udeliť čestné uznanie alebo mimoriadne ocenenie ,,Skokan roka“.
5. Ocenené redakčné rady budú odmenené.

IV.
1. Do súťažesa možno prihlásiť vyplnením prihlášky a jej zaslaním na adresu vyhlasovateľa.
2. Súčasťou prihlášky sú tri výtlačky z jedného čísla prihláseného školského časopisu. Ak vyšlo počas školského roka viac čísel, je potrebné odovzdať vždy len tri výtlačky.
3. Elektronické časopisy zasielajú vyplnenú prihlášku a webovú adresu časopisu.
4. Súčasťou vyhodnotenia jekrátky seminár s ocenenými redakčnými radami o zhodnotení výsledkov súťaže.

V.
1. Vyplnenú prihlášku, tri výtlačky školského časopisumožno zaslať poštou alebo priniesť osobne na adresu Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava.

VI.
1. Súťažné exempláre časopisov sa nevracajú.
2. Termín uzávierky 20. ročníka súťaže je 20. 5. 2016
3. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 16. júna 2016 a  budú naň písomne pozvané ocenené kolektívy.

PhDr. Katarína Bergerová riaditeľka
Informácie a kontakty: www.kniznicapetrzalka.sk
Mgr. Viera Némethová, vedúca ÚKIS a metodiky,č. tel. 02/62 520 189,

ŠTATÚT na stiahnutie   

PRIHLÁŠKA 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri