Dátum: 17.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

SNK a Žilinská univerzita spoločne

06.05.2005 - Dušan Katuščák
Stručné zhodnotenie výsledkov štúdia mediamatiky a dokumentácie kultúrneho dedičstva v Žiline

Zmluva medzi SNK a Žilinskou univerzitou

Generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice v Martine Dušan Katuščák a Miroslava Ružičková, dekanka Fakulty prírodných vied, podpísali 21. apríla 2005 zmluvu o spolupráci medzi Slovenskou národnou knižnicou a Fakultou prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Predmetom zmluvy je spolupráca pri výchovno-vzdelávacej činnosti v študijnom programe Dokumentácia kultúrneho dedičstva ako aj spolupráca vo vedecko-výskumnej činnosti.

Pred štyrmi rokmi inicioval doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. otvorenie štúdia knižničnej a informačnej vedy na Žilinskej univerzite a stal sa prvým garantom študijného programu. V rámci študijného odboru Knižničná a informačná veda teraz existujú dva študijné programy:
1. Mediamatika (garant prof. Milan Konvit
2. Dokumentácia kultúrneho dedičstva (garant doc. Dušan Katuščák).
Výuka prebieha v prvom ročníku spoločne a zabezpečujú ju interní učitelia zo Žilinskej univerzity a zo SNK.

V súčasnosti je štúdium knižničnej a informačnej vedy a príslušné programy akreditované pre prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia, teda pre bakalárov a magistrov. Na prelome mesiacov máj-jún sa uskutočnia historicky prvé štátne záverečné skúšky prvých 15 bakalárov. Všetci majú záujem pokračovať ďalej v magisterskom štúdiu.

V prvom ročníku študuje v študijnom programe Dokumentácia kultúrneho dedičstva teraz 37 študentov a v druhom 25. Externú formu štúdia v tomto programe navštevujú 19 študenti. Externú formu štúdia otvoríme aj pre rok 2005/2006. Prijímacích skúšok na interné štúdium sa zúčastní cca 55 uchádzačov, z ktorých príjmeme približne polovicu za predpokladu splnenia predpísaných podmienok.

Štúdium mediamatiky a dokumentácie kultúrneho dedičstva sa stalo na Slovensku pomerne populárne okrem iného aj preto, že časť výuky a cvičení prebieha priamo v Slovenskej národnej knižnici a na výuke sa podieľajú poprední odborníci zo SNK (doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc., doc. Dr. Miloš Kovačka, PhD., ing. Vladimír Bukovský, PhD., doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., ing. Alena Maková, PhDr. Pavol Parenička, PhD., ing. Milan Rakús, Mgr. Peter Sabov, Mgr. Klára Komorová, PhD., PhDr. Helena Saktorová, PhD., ing. Alena Špániková). Študenti majú priamy kontakt s praxou a viacerí majú možnosť pracovať formou študentskej brigádnickej činnosti alebo na čiastočné úväzky v SNK na aktuálnych odborných úlohách (konzervovanie a reštaurovanie, digitalizácia, biografistika a pod.). Obe strany sa usilujú o to, aby od jesene 2005 bolo v Martine zriadené detašované pracovisko FPV ZU.

doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

 

 

 

 

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri