Dátum: 30.05.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Projekty zamerané na nákup knižničného fondu 2022

28.12.2022
Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto

ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Rok 2022 bol v mestskej knižnici spojený s realizáciou až troch projektov obsahujúcich nákup knižničného fondu. Dnes vám prinášame ich vyhodnotenie.

Nové knihy pre radosť a poučenie

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia sumou 4. 500 €. Celkové náklady na projekt boli 5.623 €. Predmetom projektu bolo zabezpečiť kvalitnú akvizíciu knižničného fondu, ktorá je základom pre  poskytovanie väčšiny služieb, teda do fondu mestskej knižnice získať novú náučnú literatúru i beletriu pre rôzne vekové skupiny čitateľov. Cieľom projektu bolo uspokojiť kultúrne, vzdelávacie a informačné požiadavky používateľov, zvyšovanie záujmu o čítanie, vytváranie návyku čítať, zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, plnohodnotné trávenie voľného času čitateľov a skvalitnenie služieb knižnice.
V konečnom sčítaní sme zistili, že do fondu pribudlo 38 náučných kníh pre  dospelých a 18 pre deti a mládež. Nových titulov beletrie v regáloch knižnice nájdete 431, z toho 169 pre deti a mládež.

Cesta k českej knihe

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín sumou 1.500 €. Celkové náklady projektu boli 1.589 €. Predmetom projektu bolo zabezpečiť akvizíciu knižničného fondu nadobudnutím literatúry pre najpočetnejšiu národnostnú menšinu v meste podľa posledného sčítania obyvateľov. Zakúpili sme pôvodnú umeleckú literatúru v českom jazyku, preklady významných cudzojazyčných diel do českého jazyka, knižničné jednotky o  umení, osobnostiach a histórii ČR a zabezpečili sme predplatné českých periodík na rok 2023. Cieľom projektu bolo uspokojiť kultúrne požiadavky, rozvoj kultúry a jazyka českej menšiny.
Podľa evidencie vďaka projektu pribudlo do fondu 128 kníh v českom jazyku. Z toho 109 ks beletrie, 15 ks náučnej literatúry pre dospelých a 4 ks beletrie pre deti a mládež. Predplatné na rok 2023 sme uhradili na tri zaujímavé tituly v českom jazyku: Lidé a Země, Praktická žena Kreativ a 100+1 zahraniční zajímavost.

Domškoláci v knižnici

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner sumou 1.700 €. Celkové náklady na projekt boli 1.930 €. Predmetom bolo zorganizovať pre rodičov vzdelávajúcich deti doma niekoľko stretnutí v knižnici. Pri realizácii podujatí sme využili rôzne metódy vzdelávania: unit study, metóda Charlotte Mason, unschooling, kooperatívne učenie, prednáška, práca s textom, tvorivé dielne, diskusia, metóda pracovných boxov a didaktická hra. Projektom sme tiež chceli podporiť domáce vzdelávanie zabezpečením didaktických a vzdelávacích pomôcok. Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor a podmienky pre domáce vzdelávanie v knižnici.

V závere sme zistili, že sa nám podarilo zorganizovať 6 stretnutí detí s rodičmi. Do fondu knižnice pribudlo 44 druhov vzdelávacích, náučných a didaktických hier, 10 odborných kníh na tému vzdelávania vlastných detí a 29 kníh série Kúzelné čítanie s elektronickým perom.

Všetky knihy (625), pomôcky (73) či periodiká (3) sú voľne prístupné na  zapožičanie pre širokú verejnosť.

 

     

 

     

   

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri