Dátum: 28.09.2023
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

JURINOVA JESEŇ 2016

31.05.2016
12. ročník celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza, uzávierka: 15. septembra 2016

O r g a n i z á t o r i :
Žilinský samosprávny kraj
Kysucká knižnica v Čadci
Obec Klokočov
Farnosť Turzovka

M e d i á l n i  p a r t n e r i:
Kultúra – Dvojtýždenník závislý od etiky
Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska
Katolícke noviny
Kysuce – Nezávislý týždenník Kysučanov
My – Kysucké noviny
Kysucký večerník
Kysucká televízia
Televízia Lux

vyhlasujú
12. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza
JURINOVA JESEŇ

Podmienky súťaže :

1. Literárnej súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované.

2. Súťažné práce v kategóriách – poézia a próza, ktoré sú duchovne zamerané a písané v slovenskom jazyku.

3. Každý autor môže do súťaže zaslať najviac 5 poetických resp. prozaických útvarov v maximálnom rozsahu 10 strán normalizovaného formátu A4.

4. Súťažiaci zasiela svoje práce so sprievodným listom, ktorý musí obsahovať: meno a priezvisko súťažiaceho, kontaktné údaje (adresu, telefónne číslo, e-mail). Dobrovoľne môže uviesť: vek a zamestnanie, príp. svoju účasť v iných súťažiach. Ak zasiela viac súťažných prác, uvedie ich súpis na sprievodnom liste. Pri názve každej súťažnej práce uvádza svoje meno a priezvisko.

5. Súťažné práce je potrebné zaslať na e-mail: vo formáte textových editorov MS Word (doc.) alebo Open Office. Autori, ktorí nepracujú s počítačom a nevyužívajú na komunikáciu internet, posielajú súťažné práce napísané strojom na adresu: Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca. Na ľavú stranu obálky uvedú označenie „JURINOVA JESEŇ 2016“.

6. Uzávierka súťaže je 15. septembra 2016.

7. Zaslané súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, zostavená zo známych slovenských spisovateľov a literárnych teoretikov, ktorí navrhnú autorov na ocenenia v zmysle „Štatútu Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza JURINOVA JESEŇ“.

8. Vyhodnotenie literárnej súťaže sa uskutoční v dňoch 10. – 14. 10. 2016. Na vyhodnotenie budú pozvaní súťažiaci podľa návrhu odbornej poroty.

9. Organizátori súťažné texty nevracajú späť a nebudú sa ani jednotlivo vyjadrovať k zaslaným súťažným prácam. Odborná porota sa vyjadrí iba k vybraným prácam autorov pozvaných na záverečné vyhodnotenie súťaže.

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri