Dátum: 28.11.2022
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

COVID-19 a činnosť knižníc

09.04.2020
VYJADRENIE Úradu verejného zdravotníctva SR; Stanovisko SSKK a SAK

AKTUALIZÁCIA 8. 4. 2020

Vážené kolegyne / Vážení kolegovia,

v nadväznosti na spoločné stanovisko SAK a SSKK zo dňa 3. apríla 2020 Vás informujeme o nasledujúcom:
SR SAK a Výbor SSKK oslovili po vzniku pandémie Ministerstvo kultúry SR, aby  v súčinnosti s krízovým štábom pripravilo a vydalo usmernenie pre  knižnice SR. Mailovú odpoveď sme Vám odcitovali v našom spoločnom stanovisku zo dňa 3.4.2020.
Obrátili sme sa prostredníctvom niekoľkých našich členov na Úrad verejného zdravotníctva SR o vyjadrenie k možnosti výpožičiek pre  čitateľov knižnice, ktorí o to prejavia záujem na základe opatrení.

Venujte prosím pozornosť nasledujúcim dokumentom:
List riaditeľky Krajskej knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove (PDF)
Emailová odpoveď z Úradu verejného zdravotníctva SR (PDF)

_____________________________________________________
Vážené kolegyne / Vážení kolegovia,

situácia súvisiaca so šírením koronavírusu COVID – 19 výrazne ovplyvňuje aj knižnice SR. V súlade s opatreniami súvisiacimi s ochranou života a zdravia sú knižnice SR aktuálne pre verejnosť zatvorené, služby vyžadujúce fyzický kontakt sú zastavené. Z knižníc prichádza stále viac otázok, čo robiť keď zriaďovateľ nariaďuje poskytovať služby, ktoré vyžadujú fyzický kontakt (požičiavanie kníh cez okienko, donáška kníh seniorom a pod.), i keď v obmedzenom režime. Jednoznačnú odpoveď na otázky dáva hlavný hygienik SR Mgr. RNDr. MUDr.Ján Mikas, PhD.
V opatrení z 29. 3. 2020, ktoré je v platnosti od 30. 3. 2020 sú v rámci písm. A) vymenované výnimky pre poskytovanie služieb prevádzkami:
http://www.ruvzba.sk/aktuality/uzatvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia.pdf

Služby knižníc sa v rámci týchto výnimiek nenachádzajú.

Ak sa služby nenachádzajú knižníc nenachádzajú v bode A), to znamená, že nemáme žiadne povolenie poskytovať akékoľvek služby verejnosti fyzicky. Inak hrozí pokuta, pretože nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Výbor SSKK a SR SAK odporúčajú v prípade potreby odvolať sa na vyššie uvedené Opatrenie ÚVZ , prípadne obrátiť sa na RÚVZ daného regiónu. 
SR SAK a Výbor SSKK oslovili po vzniku pandémie Ministerstvo kultúry SR, aby  v súčinnosti s krízovým štábom pripravilo a vydalo usmernenie pre knižnice SR.
____________________________________

Vyjadrenie z MK SR z dňa 3. 4. 2020:

Vážený pán Látka!
Ministerstvo kultúry SR na zasadnutiach krízového štábu ministerstva sa zaoberalo aj otázkou činnosti knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR  v čase šírenia koronavírusu COVID - 19. Na základe záverov krízového štábu MK SR, pani  ministerka vydala príkaz v ktorom jasne definuje, že vydáva zákaz organizovať, usporadúvať a sprístupňovať hromadné kultúrne podujatia, expozície a poskytovanie služieb verejnosti  v kompetencii organizácií MK SR.
Pokiaľ je zriaďovateľom knižníc iný subjekt (mestá, obce, VÚC a pod.) je plne v ich kompetencii, ale aj ich zodpovednosť prijímať také opatrenia, ktoré budú v súlade s pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR, ako aj pokynmi Hlavného hygienika SR.

S otázkou dezinfekcie knižných fondov sme sa obrátili na odborné autority (ÚVZ SR a HH SR) a čakáme na ich odporúčanie.

S pozdravom
Mgr. Juraj Očovský
referát krízového riadenia, bezpečnosti štátu a utajovaných skutočnosti
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP č. 33, 813 31  Bratislava, Slovenská republika

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri