Dátum: 30.04.2017
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Formulár na prihlásenie príspevkov INFOS 2017

 ONLINE FORMULÁR PRE ZÁUJEMCOV O PREDNESENIE
ODBORNÉHO PRÍSPEVKU NA SYMPÓZIU INFOS 2017

ONLINE REGISTRATION OF PRESENTATIONS

Logo INFOS 2017

39. medzinárodné informatické sympózium
39th International Library and Information Science Symposium
25. – 28. apríl 2017 / 25th – 28th April 2017
Kongresové centrum Academia, Stará Lesná – Vysoké Tatry
Congress Center Academia, Stará Lesná – High Tatra Mountains Resort

Ústredná téma:
TRANSFORMÁCIA KNIŽNÍC A VÝZVY
4. PRIEMYSELNEJ REVOLÚCIE

Main topic:
Transformation of Libraries and Challenges of the 4th Industrial Revolution 

 
Meno:
Name:
Priezvisko:
Surname:
Titul:
Title:
Spoluautor/i:
Co-autor/s:
Adresa zamestnávateľa:
Institutional Address:
Pracovná pozícia:
Job Position:
Telefón:
Phone:
E-mail:
Odborné témy:
Special Themes:
1. Aktuálne trendy a výzvy pre knihovníctvo
Current Trends and Challenges for Librarianship
áno/yes nie/no
2. 4. priemyselná revolúcia v knižniciach
4th Industrial Revolution in Libraries
áno/yes nie/no
3. Inovatívne projekty pamäťových a fondových
inštitúcií
Innovative Projects of Libraries and Memory Institutions
áno/yes nie/no
4. Služby knižníc pre modernú spoločnosť
Library Services for the Modern Society
áno/yes nie/no
5. V knižnici má / má mať prvé miesto človek
Priority in Library has / should have a Human Being
áno/yes nie/no
6. Knižnice a knihovníctvo podľa mladých profesionálov
Libraries and Librarianship According to Young Professionals

áno/yes nie/no

7. Iné témy
Any other topics
áno/yes nie/no
Názov príspevku:
Title of the Presentation:
Krátka anotácia príspevku: 
Short Description of the Presentation

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri