Dátum: 19.12.2018
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Vedúci mimoškolských pobočiek - výberové konanie

09.03.2018
Výberové konanie na voľnú pracovná pozícia v Knižnici pre mládež mesta Košice

Knižnica pre mládež mesta Košice, vyhlasuje na základe organizačnej štruktúry výberové konanie na obsadenie miesta:

vedúceho sekcie MIMOškolských poboČiek

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • predpoklady na výkon funkcie vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z.) 

 

Iné kritéria a požiadavky:

 • PC pokročilé znalosti: Internet, Microsoft Office
 • prehľad v literatúre pre deti a mládež
 • komunikačné a prezentačné zručnosti
 • dobré organizačné schopnosti
 • samostatné rozhodovanie, strategické a koncepčné myslenie

·         zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita

·         vodičský preukaz sk. B

K prihláške o  výberové konanie je potrebné priložiť:

 • profesionálny životopis
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • písomný návrh koncepčných zámerov práce a rozvoja sekcie mimoškolských pobočiek knižnice v rozsahu maximálne 1- 2 strany formátu A4
 • písomný súhlas uchádzača  so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4  Zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a  doplnení niektorých zákonov 

Ponúkame: 

odmeňovanie v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
- kreatívnu prácu s deťmi a mladými ľuďmi
- profesijný rast 
- a iné benefity

Žiadosti spolu s  požadovanými dokladmi a materiálmi zašlite poštou, alebo doručte v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie“, najneskôr do dňa  3.4.2018 do 12.00 h. na adresu:

Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2,  043 59 Košice

(uviesť svoj telefón, alebo e-mail)

Kontakt: PhDr. Kamila Prextová, kamila.prextova@kosicekmk.sk, 0907 352 943.

Organizácia  si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky a nedoručia v  termíne požadované doklady. Uchádzači, ktorí budú spĺňať všetky požadované kritériá, budú následne pozvaní do výberového konania.

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri